Doğru Tercihler , Çözüme Ulaştırır

ISI YALITIM İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR?

SIKÇASORULAN SORULAR

gnyapı Binada gaz beton, bims blok, tuğla vb.malzemeler kullanıldığında ısı yalıtımı uygulamasına gerek var mıdır?

ISO ve CEN standartlarına göre ısıl iletkenlikkatsayısı (λ) 0,65 W/(m.K) değerinden düşük olan malzemeler ısı yalıtımmalzemesi olarak tanımlanır.  Isıl iletkenlik katsayısı (λ) 0,065 W/(m.K)değerinin üzerinde olan malzemeler ise "yapı malzemesi olarakadlandırılmaktadır. ( ısı yalıtım özelliği ısıl iletkenlik değeri düştükçeartar, yükseldikçe azalır). 
 
Tuğla, gaz beton bims blok gibi malzemelerin ısıl iletkenlik katsayıları budeğerin üzerinde olduğu için ısı yalıtım malzemesi değil, ancak ısı yalıtımmalzemelerine katkı yapabilecek yapı malzemeleridir.
 

Örnekolarak;

Tuğladuvar için; λ=0,20W/(m.K) Eps için: λ=0,04 W/(m.K)
Görüldüğü gibi ısı yalıtım malzemeleri ile yapı malzemeleri arasında ısıliletkenlik açısından büyük fark vardır.  Isı yalıtım malzemeleri ısı kayıpve kazançlarının azaltılmasında kullanılan ve ısı geçişine yapı malzemelerinegöre az bir kalınlıkla büyük dirençler gösteren özel malzemelerdir.
 
Kaldı ki gaz beton , bims blok, tuğla gibi "yapı malzemeleri", ısıyıçok hızlı iletme özelliklerinden dolayı binalara en çok ısı kaybettiren ve dışhava şartlarıyla temas halinde olan kiriş, kolon, perde ve döşeme plakası gibitaşıyıcı "yapı elemanlarını kaplayamazlar/örtemezler, bu da çok büyükoranda ısı kaçışına sebep olur, dolayısıyla bu tip yapı malzemeleri tekbaşlarına ısı yalıtımı için yeterli olamazlar.
 

 

gnyapı Bir yapı malzemesinin ısıl iletkenlikkatsayısının düşük olması ısı yalıtımı için yeterli midir?

Bir malzemenin ısıl iletkenlik katsayısının düşükolması "ısı yalıtımını" tek başına ifade etmek için yeterli bir unsurdeğildir.

Isı Yaltım Malzemesi, ısıl iletkenlik değerinin düşükolması yanında yeterli kalınlığa da sahip olmalıdır, işte tam da ısıliletkenlik ve kalınlık değerlerinin birleştiği noktada "ısıyalıtımını" ifade eden değer olarak Isıl Direnç (R) ifadesi karşımızaçıkar. Isı yalıtım hesaplamalarında Isıl Direnç, R (m² K/W) değeri (dolayısıyla ısıliletkenlik+kalınlık değeri ) kullanılır.
 
Isı Yalıtımı= R= Isıl Direnç=Kalınlık d(m)/ Isıl İletkenlik Katsayısı (W/(m.K)= d/λ 
Isı yalıtımı yapılmasının amacı ısı kayıp ve kazançlarını önlemek olduğuna göreısı yalıtım malzemesinin bunlara karşı gösterdiği direncin de büyük olmasıgerekmektedir.

Bu büyüklükte denklemde görüldüğü gibi büyük kalınlıkve küçük ısıl iletkenlik katsayısına,bağlıdır.
 
Kalınlıkla birlikte ısıl direnç artmaktadır.(ETICS Isı Yalıtım Standartlarında- TS EN 13499,TS EN 13500- Isı yalıtım sistemlerinde istenilen ısıl dirençdeğeri 1m² K/W ve üzeridir.)
 

 iletkenlik kat sayısına bağlıdır..

gnyapı Dış cephede cam mozaik, siding, beto pan,PVC, alüminyum vb. kaplama malzemelerinin kullanılması ile ısı yalıtımısağlanır mı?

Dış cephe kaplamaları hiçbir zaman yeterli ısıyalıtımı sağlayamazlar, bu tür kaplamalar, birlikte kullanıldıkları ısı yalıtımmalzemeleri sayesinde ısı yalıtımına katkıda bulunurlar.

Bu tür sistemlerde kullanılan kaplama sisteminin subuharı geçirgenliğini sağlayıp sağlamadığı yani  μ değeri sorgulanmalıdır. μ değeri malzemenin, belirli sıcaklıki bağıl nem ve kalınlık koşullarıaltında birim zamanda birim alandan geçen su buharı miktarını ifade eder (μdeğeri düştükçe malzemenin su buharı geçirgenliği artar,  μ değeriyükseldikçe su buharı geçirgenliği artar,  μ değeri yükseldikçe su buharıgeçirgenliği azalır) burada referans noktası havadır.
 
Havanın buhar direnç faktörü  μ=1'dir ve diğer malzemelerin  μdeğeri, o malzemelerin aynı şartlardaki havaya göre kaç kat daha dirençgösterdiğini belirtir. Bu sebeple yoğuşma olmaması için dışarıdan yalıtımdadüşük  μ değeri, dolayısıyla su buharı geçirgenliği yüksek  μ değeri,  dolayısıyla su buhar geçirgenliği düşük olan ısı yalıtım malzemeleritercih edilmelidir.
 
Eps için  μ=20-100'dür, istenilen su buharı geçirgenlik değeri bağlıolarak yoğunluğu ayarlanabilir, yoğunluk arttıkça buhar geçirgenliği azalır.
 
Genellikle EPS mantolamada kullanılan yoğunluk olan 15-20 kg/m
³ için  μ değeri 20-40 aralığındadır ve bu damalzemenin çok rahat buhar difüzyonunu sağladığını, halk arasında söylenenşekliyle nefes aldığını gösterir (Nefes almak demek havanın geçmesi demekdeğildir, burada söz konusu olan bina içerisinde ortaya çıkan atık su buharınındış ortama geçişidir. Havanın maksimum %2 'si su buharıdır).

 

gnyapı Yalıtımda kullanılan malzemeler binanın nefesalmasını engeller ve çürümesine sebep olur mu?

Bu tür iddiada bulunan kişiler konuya bilimselliktenuzak yaklaşıp kimi rakip sektörlerin yönlendirmesi ile bunu söylemektedirler.Madde 3 'de de açıklandığı gibi bu konuda dikkate alınacak değer  μ değeriolup değerlendirme buna göre yapılmalıdır. Kaldı ki iddia edilenin aksine ısıyalıtım malzemeleriyle yapılan mantolama ile binanın taşıyıcı elemanlarının dışhava koşullarının yıpratıcı etkisinden korunması ve aşırı ısı farklarındandoğabilecek gerilmelerden korunması sağlanır. Yazın sıcak kışın da soğuk dışortam havası, mantolama ile korunmayan binanın yapı elemanlarında genleşme vebüzülmelerden dolayı gerilmeler oluşturur. Bu gerilmeler zamanla yapıelemanlarında kılcal çatlamaların ortaya çıkmasına sebep olur. Dış cephemantolama ile, bu kılcal çatlaklara dış ortamdan sızabilecek suyun hem donarakdaha büyük çatlamalara yol açmamasının hem de demir donatıya ulaşarak korozyonasebep olmasının önüne geçilmesi sağlanmış olur.

 

gnyapı Bir binada sadece kuzey cephesine yalıtım yapmakyeterli midir?

Sadece kuzey cephesine yapılacak bir ısı yalıtımı, ısıköprülerinin fazlalığından dolayı yeterli bir ısı yalıtımı sağlamaz, yapıda ısıkayıpları devam eder, yıllık ısıtma (kışın) ve soğutma (yazın) enerjisiihtiyacı yeterince azalmaz. Ayrıca unutulmamalıdır ki ısı yalıtımı binataşıyıcı elemanları koruması açısından de gereklidir. Bu sebeplerle ısıyalıtımı tüm yapı bileşenlerinde (Çatı, duvar, taban, döşeme, konsol, cam vedoğramalarda) yapılmalıdır.

 

gnyapı Isı yalıtımının içeriden ya da dışarıdanyapılması fark eder mi?

Isı yalıtımında dıştan yapılan ısı yalıtımı (mantolama ) daha verimlidir. Bu şekilde bina kabuğu bir manto gibi dış havakoşullarından kesintisiz bir şekilde yalıtılmış olur, bina kabuğunun da(duvarlar ve taşıyıcı elemanlar) ısı depolama kapasitesinden faydalanırdolayısıyla binanın iç ortamdaki her noktada ısı dağılımı eşit olduğundanistenmeyen hava akımları ortadan kalkar ve ısıl konfor şartlarına ulaşılırayrıca bina bir kez ısıtıldıktan sonra ısıtma sistemi kapansa dahi yapıelemanları ısısını içi ortama vermeye devam eder iç ortamlar daha geç soğur,ayrıca mantolama ile bina taşıyıcı elemanları dış hava koşullarının yıpratıcıetkisinde yoğuşma olması riski ortadan kalkar ve ısı köprülerinin oluşması daengellenmiş olur.

İçten yalıtım sürekli kullanılmayan mekanlarda(konferans salonu, sinema, tiyatro vb.) geçici hızlı ısınmanın gerektirdiğizaruri durumlarda tercih edilmelidir. 

 

gnyapı Binanın sıcak iklim bölgesinde yer alıyor olmasıısı yalıtımını gereksiz kılar mı?

Ülkemizde mantolama denilince , ilk akla gelen kışındaha ekonomik kışın daha ekonomik ve konforlu ısınmadır, halbuki mantolama,soğuktan korunma amaçlı olduğu kadar sıcaktan korunma amaçlı olarak yazın daçok etkin ve gerekli olan bir uygulamadır. Soğutma maliyetlerinin kimibölgelerde ısıtma maliyetlerinin bile önüne geçtiği bilinen bir gerçektir.

Yazın yaşanan ısı enerjisi fazlalığını gidermek, yaşamkonforunu artırmak ve ekonomi sağlamak için en etkin metot   ısı yalıtımıyaptırmaktır. Kışın güney cepheli yaşam alanlarının bir avantajken yazın budurum tersine döner ve ısı yalıtımsız binalarda güneye bakan yaşam alanlarındadaha çok konforsuzluk ön plana çıkar. Hâlbuki mekanı ihmal etmeden uygunkalınlıkta yapılacak mantolama uygulaması ve ısı yalıtımlı pencereler ileortadan kaldırılabilir.

 

gnyapı Cam kalınlığı arttırılarak ısı yalıtım sağlanmışolur mu?

Cam kalınlığının arttırılması ısı yalıtımına katkıyapmaz ancak yalıtımlı ( çift cam, low-e cam) ısı yalıtımına katkı yapar.Aralarında hava boşluğu barındıracak şekilde iki camın fabrika şartlarındabirleştirilmesi ile oluşan yalıtımlı camlar tek camlara göre ısı kayıplarınıyarı yarıya azaltabilir.

 

gnyapı Sadece dış duvarlarda gerçekleştirilen ısıyalıtımı yeterli midir?

Bir binada tüm cepheler ile birlikte, taban ve çatıyada ısı yalıtımı uygulanmalıdır. Sanıldığının aksine ısı kayıpları veyakazançlarına, sadece cephede değil çatı ve tabandan iletilen ısı da önemliölçüde neden olmaktadır. Binanın zemini donatılı beton elemanı olduğundanzemin, ısı köprüsü etkisi gösterir ve bina kolonlarından çektiği ısıyı hızlıbir şekilde toprağa ileterek ısı kaybına sebep olur. 

Diğer yandan bina içerisinde ısınan hava da fizikselolarak daha yükseğe , çatı katına yükseldiğinden çatıdan ısı kayıpları da fazlaolmaktadır. 

Kat aralarında düz plak döşeme yerine izolasyonsağlayacak yapı elemanları kullanılmalı, çatı katlarının döşemeden veya  mertek seviyesinden ısı izolasyonu yapılmalıdır. Ayrıca pencerelerin iklimbölgesine göre doğrama ve çift cam olarak doğru seçilmiş olması gerekmektedir. 

 

gnyapı Binanın iç yüzeylerine sıva, zift, boya vb.malzemeler uygulayarak ya da kaplama yaparak nemden korunmak mümkünmüdür? 

Binanın iç mekanları sadece yağışlı günlerde değil,soğuk havalarda da nemli ise ve bunun sonucunda kabarma, küf, koku ve benzerioluşumlar varsa bunun sebebi ısı yalıtımı olmamasıdır. Isı yalıtımı olmayanbinalarda dıştan gelen soğuk hava ile iç mekan daki sıcak havanın duvarkesitinde karşılaşması ile iç ortam havasının içindeki su buharı yoğuşa rakzerrecikler halinde duvar üzerinde suya dönüşür ve yoğuşma dediğimiz olayoluşur, bu tıpkı kışın araba camlarında meydana gelen ve sıcaklık farkındanmeydana gelen buğu gibidir.

Yapı dış kabuğundaki varsa çatlak ve hasarlı bölgelersu sızdırmaz malzemelerle tamir edildikten sonra dışarıdan yapılacak ısıyalıtımı ile bu sorun rahatlıkla çözülür.

 

gnyapı Isı yalıtım malzemelerinin sertliğininartması yalıtımın başarısını da arttırır mı?

Sert (yoğun) malzemenin ısı yalıtımı değeri dahaiyidir demek doğru değildir, malzemenin fiziksel ölçüm değerleri ve kullanımyeri göz önüne alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

Örneğin şap altında kullanılacak malzeme yüksekyoğunluklu seçilerek kalınlığının zaman içerisinde azalması önlenebilir cephedekullanılacak malzeme yüke maruz kalmayacağından daha düşük   yoğunluktauygulanabilir. Mantolamada kullanılması halinde sert ısı yalıtım malzemesininüzerinde bulunan sıvanın yazın ve kışın ısıl gerilmelerine uyum sağlanması  sertliğinden dolayı daha da zordur ve bu durum sıva çatlamaları riskinidaha da artırır. Ayrıca sert ısı yalıtımı malzemesinin su buharı geçişinegösterdiği direnç daha fazla olduğu da dikkate alınmalıdır. 

 

gnyapı Isı yalıtım malzemeleri zaman içerisinde eriyipyok olur mu?

Ülkemizde ucuz olması sebebi ile 8-10 kg/m² gibi çok düşük yoğunlukta ve teknik değerleridüşük EPS levhaların bilhassa duvarlarda iki tuğla arasındaki boşluktakullanılması sebebi ile yayılan bu söylentinin hiç bir mantıklı yanı yoktur.EPS hacmini %98'hava ve sadece %2 'si özel bir plastik bazlı ham madde olan1cm³ 'ünde 3 ila 6 milyar kapalı gözenek içinde kuru ve durgun havabulunduran, bu özelliğiyle ısı yalıtım sağlayan termo plastik bir Isı YalıtımMalzemesidir.

 

gnyapı Isı yalıtım sisteminde kullanılan dübeller binataşıyıcı elemanlarına zarar verir mi?

Mantolamada ısı yalıtım levhalarının mekanik tespitiiçin kullanılan dübeller betonarme yapı elemanlarında pas payı denilen vedemirlerin korozyona uğramasını engellemeyen kısım içerisinde kalır. Kaldı ki m² 'ye düşen ortalama   afetolarak hesaplanan dübel   delik çapı 100 mm ile bir hesap yaparsak 1 adetdübelin duvarda oluşturduğu delik  alanı = 3,14x5mm2= 0,0000785 m² dir.

6 adet dübelin delik alanı 6 x 0,0000785 m² = 0.000471 m², bu da ısı yalıtımı yapılan 1 m² 'lik duvar alanında sadece 0,000471 m² 'lik toplam delik alanı demek olurki ihmal edilebilecek bir değerdir.
 

 

gnyapı Isı yalıtım pahalı bir harcama mıdır?

Yalıtım bir harcama değil, sağlığa, konfora ve çevretemizliğine katkı veren bir yatırımdır. Isı yalıtım maliyeti bina yapımmaliyetinin %3 ile %5'i arasındadır. Unutulmamalıdır ki ısınma ve soğutmagiderlerini en az yarıya düşürerek kendini amorti eden daha sonra da tüketiciyeömür boyu az harcama yaptırarak tasarruf ve konfor sağlayan bir yatırım olarakalgılanmalıdır.