Doğru Tercihler , Çözüme Ulaştırır

ISI YALITIMI YASAL ZORUNLULUKLARI NELERDİR?

ISI YALITIMIYASAL ZORUNLULUKTUR

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanunabağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine göre  1Ocak 2011'tarihi itibari ile 50 m² üzeri inşaat alanına sahip tüm binalardaEnerji Kimlik Belgesi çıkarılması zorunlu hale gelmiştir. Enerji KimlikBelgesinin çıkartılmaması da yeni pek çok yaptırım ve maddi külfeti beraberindegetirerek, ısı yalıtımını zorunlu hale getirmiştir. Şöyleki:

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 F/1/dEnerji Kimlik Belgesini zorunluluk haline getirip, uygulamaya ilişkin usûl veesasları Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine bırakmıştır.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 F/1/d)Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe görehazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir. Enerjikimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veyasoğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ileilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Belgede bulundurulması gerekendiğer bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil olmaküzere uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarakBayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

MANTOLAMA KANUNU

Binalarda Enerji Performansıyönetmeliğine göre,

Enerji Kimlik Belgesi, asgari olarak binanın enerjiihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veyasoğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgilerini içeren bir belgedir.Böylelikle verildiği binanın Enerji Performansını göstermektedir. Enerji KimlikBelgesine göre tüm binalar A ve G harfleri aralığında bir Enerji Sınıfı alır. Averimli bina, G ise verimsiz bina anlamına gelmektedir. Olması gereken yapı ve yalıtımstandartlarını tam olarak sağlayan bir bina ise  C enerji sınıfınıalacaktır.


Yeniyapılacak binalarda 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesiçıkartmak zorunludur.

1 Ocak 2011 tarihiyle birlikte Türkiye'de yeni yapılanbinalarda yapı kullanım izinlerinin alınabilmesi için Enerji Kimlik Belgesi'niçıkartmak zorunlu hale getirilmiştir. Yeni yapılan binalara Enerji kimlikBelgesi düzenlenebilmesi için binanın Binalarda Enerji PerformansıYönetmeliğine göre sahip olması gereken yapı ve yalıtım standartlarınıkarşılayabilecek şekilde inşa edilmiş olması gerekmektedir. Yani yeni inşaedilen binaların enerji sınıfının azami C olması gerekmektedir. Aksi haldeEnerji Kimlik Belgesi düzenlenemeyeceği için yapı kullanım izni dealınamayacaktır.

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-1/4/2010-27539) Yeni binatasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren önemli tadilatprojelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde binanınözelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır. 

(2) Binanın mimari, mekanik ve elektrik projeleri,diğer yasal düzenlemeler yanında, enerji ekonomisi bakımından bu Yönetmelikteöngörülen şartlara uygun değil ise, ilgili idare tarafından yapı ruhsatıverilmez.

(3) Bu Yönetmelik esaslarına uygun projesine göreuygulama yapılmadığının tespiti halinde, tesbit edilen eksikliklergiderilinceye kadar binaya, ilgili idare tarafından yapı kullanım izin belgesiverilmez.

Isı yalıtım projesi zorunluluğu,

Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği ile yenigetirilen bir diğer önemli hususta ısı yalıtım projesi zorunluluğudur. Yeniyapılan binalarda yapı kullanım izni alabilmek için içeriği mevzuata uygunolarak hazırlanmış bir ısı yalıtım projesi hazırlanması zorunludur. Aksi haldeyeni yapılan binanın yapı ruhsatı alınamayacaktır.

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825standardında belirtilen hesap metoduna göre, yetkili makina mühendisitarafından hazırlanan "ısı yalıtımı projesi" imara ilişkin mevzuatgereğince yapı ruhsatı verilmesi safhasında tesisat projesi ile birlikte ilgiliidarelerce istenir.

Mevcut binalar 2 Mayıs 2017tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorunda.

Türkiye'de yeni yapılan binalarda Enerji KimlikBelgesi çıkartmak 1 Ocak 2011 tarihi itibari ile zorunlu hale getirilmesinekarşın mevcut binalara Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları için 2017 yılınakadar süre tanınmıştır. Mevcut binalar için enerji sınıfı sınırlamasıbulunmamaktadır. Yani mevcut binanızın enerji sınıfı C sınıfının altındaçıkabilir. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre 2017 yılından sonrabinanızın enerji sınıfının C sınıfının altında olması halinde ise binasahiplerini pek çok yaptırım beklemektedir. 2017 yılından sonra tüm bina alım -satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunluolacaktır. Yine, yapılacak düzenlemeler sayesinde binalar enerji sınıflarınagöre bir vergilendirmeye tabi tutulacaktır. Enerji sınıfları bakımındansınıflandırmaya tabi tutulan binalar atık enerji verimliliklerine görevergilendirilebilecek, en çok vergiyi G sınıfı en az vergiyi A sınıfı olmaküzere verimliliklerine göre ödeyeceklerdir. Ayrıca 2017 yılından sonra tüm binaalım - satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunluolacaktır. Böylece satın alan veya kiralayan aldığı yapının Enerji Sınıfının neolduğunu bilecek ve tercihini buna göre yapabilecektir. Bu da binalara olantalebi ve yapı fiyatlarına yansıyacaktır. 

Sonuç olarak 2017 yılı itibari ile enerji kimlik belgesiolmayan binaların alım - satım ve kiralamaları yapılamayacak üstelik dahayüksek vergiler ödemek zorunda kalacaklardır. Böyle bir durumla karşılaşmamakiçin mevcut yalıtımsız binalarımıza ısı yalıtımı yaptırmak artık bir zorunlulukhaline gelmiştir.

MADDE 25 - (15) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Binalar veyabağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş veişlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veyabağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerjikimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Mevcut binalar ve inşaatı devamedip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanunununyayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. (Enerji Verimliliği Kanununun yayım tarihi 02.05.2007 dir. )